БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО
Исторически Музей Тутракан

ТУТРАКАН – КЪЛЪРАШ ИНОВАТИВЕН КУЛТУРЕН МОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

VR Demo 

Tutrakan EPIC DEMO. The full product can be seen in Historical Museum Tutrakan. YOU ARE WELCOME!

Launching conference 

A modern Bulgarian-Romanian cultural project will develop tourism on both banks of the Danube The extremely rich history and culture of Tutrakan and the Romanian town on the opposite bank of the Danube – Calarasi will “live” in a virtual museum and will be a new attraction for locals and tourists. This is the ambitious […]

Встъпителна конференция 

Модерен българо-румънски културен проект ще развива туризма на двата бряга на Дунава Изключително богатата история и култура на Тутракан и румънският град на отсрещния бряг на Дунава – Кълъраш, ще „оживее” във виртуален музей и ще бъде новата атракция за местните жители и туристите. Това е амбициозната цел, която си поставя новият съвместен проект на […]

ИЗЛОЖБА 105 ГОДИНИ ТУТРАКАНСKА ЕПОПЕЯ 

ВОЙНИЦИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ПРЕВЗЕХА ТУТРАКАНСКАТА КРЕПОСТ 

В истинско бойно поле се превърна красивата местност край великотърновското с. Беляковец за снимките на нов, супермодерен исторически филм. Продукцията „Тутракан 1916“ пресъздава една от най-епичните битки по време на Първата световна война – Тутраканската епопея, довела до освобождението на Добруджа, и се заснема по съвместен проект ROBG-271 между Историческия музей в Тутракан Музея на […]

SOLDIERS FROM THE FIRST WORLD WAR CAPTURED THE TUTRAKAN FORTRESS 

The beautiful area near the Veliko Tarnovo village of Belyakovets has become a real battlefield for the shooting of a new, super-modern historical film. The production “Tutrakan 1916” recreates one of the most epic battles during the First World War – the Tutrakan epic, which led to the liberation of Dobruja, and is filmed under […]