Мобилна изложба „На една река разстояние“

Откриване: 30.07.2021 г. в Кълъраш

Мобилната изложба „На една река разстояние“ е част от реализираните дейности по европейския трансграничен проект „Иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие ROBG-271“, спечелен от историческите музеи в Тутракан (България) и Кълъраш (Румъния). Неговата цел е преобразуване на общи исторически събития и обекти в обединяващ исторически символ за по-добро и устойчиво бъдеще.
Историческите, културните и духовни връзки между България и Румъния са многовековни и близостта между нашите народи и култури е исторически обусловена. Тутракан и Кълъраш са разположени на кръстопът на различни цивилизации и религии, което създава многопластово културно и духовно наследство. През различните исторически епохи се редуват периоди на противопоставяне и вражда с намирането на общи пътища и общи ценности за двата народа. Така през вековете се формира културно наследство, основано на европейската културна и християнска идентичност и става основа за здравите връзки между българския и румънския народ от двата бряга на река Дунав. Тях ние откриваме в традициите и обичаите, фолклора, поминъка, бита и ежедневието на хората, предавани поколения наред. Въпреки че в двата града те имат специфични, уникални особености, в тях виждаме и много общи характеристики, които ни свързват.
Изложбата „На една река разстояние“ цели да подпомогне взаимното опознаване на културата и историята на двата града и популяризиране на културно-историческото наследство на Тутракан пред румънското общество и представяне на община Тутракан като модерна туристическа дестинация, с акценти върху историческия, културния, риболовния и др. видове туризъм. Изборът на заглавие не е случаен - 0т векове до река Дунав и между двата й бряга преминава животът ни, тя ни свързва и ни дели.
Мобилната изложба „На една река разстояние“ е дело на Исторически музей – Тутракан и чрез 15 пана запознава посетителите с идентичността и богатото историческо минало на Тутракан, бита, културата и туристическите обекти на града и община Тутракан, представени в контекста на отношенията между двата народа.
В предварителната подготовка на изложбата, музейните работници от ИМ-Тутракан проведоха научни изследвания, които представят в историографски, исторически, религиозен, етноложки и туристически план отношенията, бита и културата на хората от двете страни на реката. Специално място е отделено на ролята на река Дунав като обединяваща и разделяща двата народа.
В основата на изложбата са архивни и съвременни фотографии, архивни документи, факсимилета на вестници, издавани в Тутракан в началото на ХХ век, литографии и пощенски картички, съхранявани във фондовете на Исторически музей-Тутракан, до които посетителите нямат достъп. Чрез нея те стават достояние на обществеността и музейни специалисти от двата бряга на реката.
За да изпълни своите цели и да достигне до по-широка аудитория, изложбата е анотирана на български, румънски и английски език. Надяваме се, че тя ще спомогне да се засили интересът на румънското общество към опознаване на България и в частност Тутракан и ще съдейства за развитие на устойчив културен туризъм.