Начало

“Иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие”

Нашата Цел

Общата цел на проекта е да се използва богатият културен и исторически потенциал в района на градовете Тутракан и Кълъраш за повишаване на броя на туристите и посетителите в културните обекти. С това ще се укрепи икономиката и ще се увеличи броят на туристите и посетителите, особено подрастващите, чрез разработване на модерни културни атракции. Считаме, че един от основните проблеми при представянето на историята и културата е липсата на взаимодействие с новите съвременни технологии, които все повече стават част от обществото и новите поколения. Именно затова в настоящия проект предвиждаме активно взаимодействие на публиката с историческите факти и събития посредством технологиите за виртуална реалност.

По проекта ще бъдат разработени:

  1. Туристическа стратегия, свързана с ефективна туристическа мобилност в страните и между двата бряга на р. Дунав
  2. Организиране на три исторически изложби, които ще бъдат представени в Тутракан и Кълъраш, показващи интересните и значими обекти
  3. Разработване на представяния на обекти и исторически събития чрез ВР, които са в съответствие със съвременните начини за представяне на историята.
  4. Организиране на работилници за деца, свързани с опознаване на археологията в гр. Кълъраш.

Нашият подход адаптира най-добрите практики, използвани в цяла Европа за представяне на исторически обекти. Такива решения се използват в различни музеи в Италия, Германия и др. и показва, че интересът на посетителите и младите поколения нараства.

По време на проекта ще бъдат създадени два туристически продукта:
 1. Въз основа на предложените туристически пакети за мобилност, изградени около установените културно-исторически продукти, ще бъде разработен “структуриран” интегриран туристически продукт за културен туризъм.

2. В същото време ще бъде разработен и поддържан електронен портал с богата интерактивна база данни, която ще бъде предпоставка за засилен интерес на туристи, които желаят да се насладят на местните културата и историята. По като по този начин ще бъде формиран „неструктуриран“ туристически продукт за неорганизиран туризъм (случайни посетители, малки групи заинтересовани лица)

Launching conference

A modern Bulgarian-Romanian cultural project will develop tourism on both banks of the Danube The extremely rich history and culture of Tutrakan and the Romanian town on the opposite bank of the Danube – Calarasi will “live” in a virtual museum and will be a new attraction for locals and tourists. This is the ambitious […]

Встъпителна конференция

Модерен българо-румънски културен проект ще развива туризма на двата бряга на Дунава Изключително богатата история и култура на Тутракан и румънският град на отсрещния бряг на Дунава – Кълъраш, ще „оживее” във виртуален музей и ще бъде новата атракция за местните жители и туристите. Това е амбициозната цел, която си поставя новият съвместен проект на […]

VR Demo

Tutrakan EPIC DEMO. The full product can be seen in Historical Museum Tutrakan. YOU ARE WELCOME!