Начало

“Иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие”

Нашата Цел

Общата цел на проекта е да се използва богатият културен и исторически потенциал в района на градовете Тутракан и Кълъраш за повишаване на броя на туристите и посетителите в културните обекти. С това ще се укрепи икономиката и ще се увеличи броят на туристите и посетителите, особено подрастващите, чрез разработване на модерни културни атракции. Считаме, че един от основните проблеми при представянето на историята и културата е липсата на взаимодействие с новите съвременни технологии, които все повече стават част от обществото и новите поколения. Именно затова в настоящия проект предвиждаме активно взаимодействие на публиката с историческите факти и събития посредством технологиите за виртуална реалност.

По проекта ще бъдат разработени:

  1. Туристическа стратегия, свързана с ефективна туристическа мобилност в страните и между двата бряга на р. Дунав
  2. Организиране на три исторически изложби, които ще бъдат представени в Тутракан и Кълъраш, показващи интересните и значими обекти
  3. Разработване на представяния на обекти и исторически събития чрез ВР, които са в съответствие със съвременните начини за представяне на историята.
  4. Организиране на работилници за деца, свързани с опознаване на археологията в гр. Кълъраш.

Нашият подход адаптира най-добрите практики, използвани в цяла Европа за представяне на исторически обекти. Такива решения се използват в различни музеи в Италия, Германия и др. и показва, че интересът на посетителите и младите поколения нараства.

По време на проекта ще бъдат създадени два туристически продукта:
 1. Въз основа на предложените туристически пакети за мобилност, изградени около установените културно-исторически продукти, ще бъде разработен “структуриран” интегриран туристически продукт за културен туризъм.

2. В същото време ще бъде разработен и поддържан електронен портал с богата интерактивна база данни, която ще бъде предпоставка за засилен интерес на туристи, които желаят да се насладят на местните културата и историята. По като по този начин ще бъде формиран „неструктуриран“ туристически продукт за неорганизиран туризъм (случайни посетители, малки групи заинтересовани лица)

Начало

Нашата Цел Общата цел на проекта е да се използва богатият културен и исторически потенциал в района на градовете Тутракан и Кълъраш за повишаване на броя на туристите и посетителите в културните обекти. С това ще се укрепи икономиката и ще се увеличи броят на туристите и посетителите, особено подрастващите, чрез разработване на модерни културни […]

Home

The overall objective of of the project is to utilise the rich cultural and historical potential of the Tutrakan and Calarasi cities to increase the number of tourists and visitors to cultural sites. This will strengthen the economy and increase the number of tourists and visitors, especially adolescents, by developing modern cultural attractions. We believe that one […]

Acasă

Scopul comun al proiectului se referă la folosirea bogatului potențial cultural-istoric al zonelor aferente orașelor Tutrakan și Călăraș pentru creșterea numărului turiștilor și vizitatorilor la obiectele de cultură. Prin aceasta se va stabiliza economia și se va majora numărul turiștilor și al vizitatorilor, în special cel al adolescenților, prin lansarea a unor moderne atracții culturale. […]